تبلیغ شماره 1

سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی

 

 

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 

 

حقوق مالیاتی 1 "مالیات مستقیم"

 

 

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

 

 

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

 

 

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 

 

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها

 

 

آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی

 

 

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

 

 

قوانین و مقررات معاملات دولتی 1 "کلیات و قانون برگزاری مناقصات"

 

 

قوانین و مقررات مالی

 

 

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 

 

 
« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی