تبلیغ شماره 1

مقررات اعتبارات اسنادی

 

 

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 

 

حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

 

 

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

 

 

قانون مالیات های مستقیم 2 - دکتر شفیعی

 

 

قانون مالیات های مستقیم - دکتر پهلوان

 

 

قانون کار و تامین اجتماعی

 

 

آشنایی با قوانین مالی و دولتی

 

 

قانون کار و تأمین اجتماعی

 

 

آزمون نهایی دوره های آموزشی قابلیت سازی برای ورود به بازار کار حسابداری

 

 

آزمون آزمایشی استخدام های دولتی و سراسری

 

 

تعیین سطح حسابداری خرید و فروش

 

 

تعیین سطح حسابداری مالیاتی

 

 

تعیین سطح حسابداری خرید و انبار

 

 

تعیین سطح حسابداری اموال و داریی ثابت

 

 

تعیین سطح حسابداری مالی و گزارشگر مالی

 

 

تعیین سطح حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

 
« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی