تبلیغ شماره 1

آشنایی با ساختار مالی شرکت - سطح 3

 

 

آشنایی با ساختار مالی شرکت - سطح 2

 

 

آشنایی با قوانین حاکم بر شرکت ها - سطح 3

 

 

آشنایی با قوانین حاکم بر شرکت ها - سطح 2

 

 

آشنایی با قوانین حاکم بر شرکت ها - سطح 1

 

 

آشنایی با تیم سازی و کار گروهی - سطح 2

 

 

آشنایی با تیم سازی و کار گروهی - سطح 1

 

 

سطوح فناوری ایده - سطح 2

 

 

سطوح فناوری ایده - سطح 1

 

 

بررسی بازار ایده و نحوه ارزیابی آن - سطح 1

 

 

آشنایی با ایده و ایده پردازی - سطح 1

 

 

معرفی صندوق پژوهش و فناوری - سطح 3

 

 

معرفی صندوق پژوهش و فناوری - سطح 2

 

 

معرفی صندوق پژوهش و فناوری - سطح 1

 

 

آشنایی با پارک و واحدهای مربوطه - سطح 3

 

 

آشنایی با پارک و واحدهای مربوطه - سطح 2

 

 

آشنایی با پارک و واحدهای مربوطه - سطح 1

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد استقراض و دریافت وام (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت درآمد- کارآفرینی (سطح یک)

 

 

 
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 14 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی