قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

بودجه بندی

جهت آزمایش

بخشش

جهت آزمایش

اخلاق حرفه ای حسابداری و مدیریت

جهت آزمایش

مدیریت ریسک

جهت آزمایش

مدیریت پول (منابع)

جهت آزمایش

پس انداز و سرمایه گذاری

جهت آزمایش

بسته جامع سواد مالی

جهت آمایش

بسته جامع حسابداری

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری

حسابداری فروش

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری

حسابداری اموال, دارایی ثابت مشهود و نامشهود

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری   

حسابداری خرید و انبار

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری  

حسابداری وجوه (خزانه داری)

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری

حسابداری حقوق و دستمزد

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری 

حسابداری مالی و حسابداران دریک نگاه

پیش نیاز  آمادگی  ورود به بازارکار مالی و حسابداری     

  • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
  • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
  • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
  • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
  • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
  • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
  • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
  • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی