دریافت خبرنامه و ویژه نامه

عنوان گروه : دوره های آموزش مجازی خانواده

مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت

در حال انجام

مدیریت هزینه های خانواده با استفاده از نرم¬افزار اکسل

در حال انجام 

خانواده و مصرف برنامه¬ریزی شده

خانواده و مصرف برنامه ریزی شده

خانواده و سرمایه گذاری

هزینه دوره : 48000 تومان.

خانواده و سرمایه گذاری

خانواده و پس انداز

خانواده و پس انداز

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی