تبلیغ شماره 1

سواد مالی ویژه نوجوانان هشتم و نهم

 

 

سواد مالی ویژه نوجوانان ششم و هفتم

 

 

سواد مالی ویژه کودکان چهارم و پنجم دبستان

 

 

سواد مالی ویژه کودکان دوم و سوم دبستان

 

 

نوجوانان و پس انداز

 

 

حقوق مالی خانواده، راز و رمز چک

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد استقراض و دریافت وام (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت درآمد- کارآفرینی (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت ریسک و اعتبار (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد برنامه ریزی و بودجه بندی (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی بهترین سال زندگی شغلی تو

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت پول (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی کودک و مدیریت پول، ویژه والدین (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی کودک و درآمد، ویژه والدین (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی هوشیاری مالی خانواده (سطح یک)

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه نوجوانان هشتم و نهم

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه نوجوانان ششم و هفتم

 

 

 
1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی