تبلیغ شماره 1

سوادمالی و مدیریت پول

نویسنده: رابرت کیوساکی، شارون لیچر، هنگامه خدابنده

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی