عنوان گروه : دوره های آموزشی آشنایی با بازار بورس

دوره جامع آموزش سرمایه گذاری در بورس

پروپزال نویسی

اصول سرمایه گذاری در بازارهای مختلف

اصول تامین مالی

قوانین پرکاربرد مالیاتی

قوانین پرکاربرد بیمه تامین اجتماعی

قوانین پرکاربرد کار

حسابداری مدیریت و اداره شرکت

تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی

اصول حسابداری و آشنایی با صورت های مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت مصرف (سطح یک)

خانواده و سرمایه گذاری

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد پس انداز و سرمایه گذاری (سطح یک)

کودک و خرج

کودک و درآمد

کودک و پس انداز

کودک و بخشش

بسته جامع حسابداری

حسابداری خرید و انبار

حسابداری اموال, دارایی ثابت مشهود و نامشهود

حسابداری مالی و حسابداران دریک نگاه

حسابداری فروش

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری وجوه (خزانه داری)

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی