تبلیغ شماره 1

انیشتین زندگی ساده ای داشت و در مورد لباس هایی که به تن می کرد بسیار بی اعتنا بود. روزی یکی از دوستانش از او پرسید: استاد چرا برای خودتان یک لباس نو نمی خرید؟

 

انیشتین لبخندی زد و پاسخ داد: چه احتیاجی 
هست؟ اینجا همه مرا می شناسند و می دانند من که هستم.
تصادفا پس از چند ماه همان دوست در شهر 
دیگری با انیشتین رو به رو شد و چون همان پالتوی کهنه را به تن او دید با حیرت 
پرسید: باز هم که این پالتو را به تن دارید؟
انیشتین جواب داد: چه احتیاجی هست؟ اینجا 
که کسی مرا نمی شناسد.

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی