دریافت خبرنامه و ویژه نامه

همسو شوید (این صفحه در دست تکمیل می باشد)

 

       
     

 

1

ماه

10000

تومان

6

ماه

40000

تومان

12

ماه

60000

تومان

 

مقاله های آموزشی هوش و سواد مالی خانواده (کلیک کنید)

  مقاله های آموزشی کسب درآمد و کارآفرینی (کلیک کنید)
  زنگ تفریح مالی و خانواده (کلیک کنید)
  فرصت بهینه خرید و استفاده (کلیک کنید)
  لحظه نگر مالی و اقتصادی خانواده (کلیک کنید)
  لحظه نگر وب سایت بهینه نگر (کلیک کنید)
 

جملات قابل تامل بهینه نگر (کلیک کنید)

  ارسال دعوت نامه به دوستان (کلیک کنید)
  مقالات تخصصی خبرنامه و ویژه نامه (کلیک کنید)
  بسته ویژه دوره های آموزشی مربیان و معلمان کودکان 4 تا 8 سال (کلیک کنید)
  بسته ویژه دوره های آموزشی خانواده (کلیک کنید)
         
دریافت خبرنامه و ویژه نامه(کلیک کنید)
  امتیاز دهی به مطالب وب سایت (کلیک کنید)
  ثبت نظرات و پیشنهادات به مطالب وب سایت (کلیک کنید)
  کارتابل کاربری "میزکار کاربر" (کلیک کنید)
  ارسال نظرات و پیشنهادات (کلیک کنید)
 

مشاوره و آموزش در زمینه ارتقای سواد مالی و مدیریت پول خانواده (کلیک کنید)

 

مشاوره و آموزش در زمینه کسب درآمد و مدیریت پول به کودکان 4 تا 8 سال (کلیک کنید)

 

مشاوره و آموزش شغلی و افزایش درآمد خانوار (کلیک کنید)

  مشاوره و آموزش بازارهای سرمایه گذاری (کلیک کنید)

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی