دریافت خبرنامه و ویژه نامه

عنوان گروه : دوره های آموزشی آشنایی کودکان با مشاغل

آشنایی کودکان با مشاغل؛ شغل پزشکی

در حال انجام

دوره های آموزشی آشنایی کودکان با مشاغل

در حال انجام 

اشنایی کودکان با مشاغل-شغل معلمی

در این دوره قصد داریم کودک را با استفاده از شعر ویدئو تصاویر و غیره با شغل معلمی اشنا سازیم

اشنایی کودکان با مشاغل-شغل خلبانی

در این دوره قصد داریم کودک را با استفاده از شعر ویدئو تصاویر و غیره با شغل خلبانی اشنا سازیم

کودک و خرج

کودک و خرج

کودک و درآمد

کودک و درآمد

کودک و پس انداز

کودک و پس انداز

کودک و بخشش

کودک و بخشش

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی