دریافت خبرنامه و ویژه نامه

دوره های آموزشی آشنایی کودکان با مشاغل

آشنایی کودکان با مشاغل؛ شغل پزشکی

در حال انجام

دوره های آموزشی آشنایی کودکان با مشاغل

در حال انجام 

اشنایی کودکان با مشاغل-شغل معلمی

در این دوره قصد داریم کودک را با استفاده از شعر ویدئو تصاویر و غیره با شغل معلمی اشنا سازیم

اشنایی کودکان با مشاغل-شغل خلبانی

در این دوره قصد داریم کودک را با استفاده از شعر ویدئو تصاویر و غیره با شغل خلبانی اشنا سازیم

کودک و خرج

کودک و خرج

کودک و درآمد

کودک و درآمد

کودک و پس انداز

کودک و پس انداز

کودک و بخشش

کودک و بخشش

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی