تبلیغ شماره 1

اولین تجربه پول تو جیبی

 

 

اولین تجربه پول تو جیبی

الزاما خوشایند نیست که بخواهیم مستبدانه مخارج فرزندانمان را اداره کنیم. آنها باید خودشان تجربه کنند. حتی اگر روز اول همه پول‌هایشان را صرف چیزهای به درد نخور کنند‌، خودشان افسوس خواهند خورد اما این عمل سازنده است.

 
 
 
 
 
 
 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی