تبلیغ شماره 1

📍یک بازرگانی ورشکست شد و طلبکارانش او را به دادگاه کشاندن بازرگان با یک وکیل مشورت کرد و وکیل به او گفت: در دادگاه هر کس از تو چیزی پرسید بگو (بله) بازرگان هم پولی به وکیل داد و قرار شد بقیه پول را بعد از دادگاه به وکیل بدهد.

📍فردای آن روز در دادگاه در جواب قاضی و طلبکارانش مدام گفت: (بله و بله) تا اینکه قاضی گفت این بیچاره از بدهکاری عقلش را از دست داده است، بهتر است شما او را ببخشید. طلبکارها هم دلشان به حال او سوخت و او را بخشیدند.

📍فردای آن روز وکیل به خانه بازرگان رفت و بقیه پول را طلب کرد و مرد بدهکار در جواب گفت: (بله) وکیل هم گفت: باهمه بله با ما هم بله!!!

 

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی