تبلیغ شماره 1

روزی لقمان به پسرش گفت: امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی!

🌾 اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

🌾 دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!

🌾  سوم این که در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی!...


🍁 پسر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم؛ چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟ 

لقمان جواب داد:

🌿  اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

🌿  اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

🌿  و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست.

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی