تبلیغ شماره 1

 

گام اول پویش سواد اندوزی مالی

 

 

فرهیخته گرامی:

در طرح پویش سواد اندوزی مالی هدف آن است که مشارکت کنندگان در محیط آموزشی دیجیتال در حوزه مالی و سواد مالی قرار گرفته و با همراهی و مطالعه محتوای ارائه شده در قالب خبر و اطلاع رسانی، گفتگو و مصاحبه و یادداشت آموزشی، به صورت روزانه در جهت ارتقاء سواد مالی خود و اعضای جامعه گام بردارند.

 

در این طرح پویش سواد اندوزی مالی، در ابتدا (فاز اول) می بایست شخص در مرحله اول اطلاعات خود را در چهار زمینه (نگرش مالی و تصمیم سرمایه گذاری در بورس - رفتار مالی اثر بخش و پرمخاطره - سواد مالی - درک مالی عینی و ذهنی - سواد مالی) در قالب پرسشنامه های ارائه شده ذیل، مورد سنجش قرار دهد.

 

 
 1. پرسشنامه شماره 1:  نگرش مالی و تصمیم سرمایه گذاری در بورس

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 2. پرسشنامه شماره 2:  رفتار مالی اثر بخش و پرمخاطره، توانایی مالی و رضایت مالی

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 3. پرسشنامه شماره 3:  درک مالی عینی و ذهنی

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 4. پرسشنامه شماره 4:  سواد مالی

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی