تبلیغ شماره 1

 

گام سوم پویش سواد اندوزی مالی

 

فرهیخته گرامی:

در طرح پویش سواد اندوزی مالی هدف آن است که مشارکت کنندگان در محیط آموزشی دیجیتال در حوزه مالی و سواد مالی قرار گرفته و با همراهی و مطالعه محتوای ارائه شده در قالب خبر و اطلاع رسانی، گفتگو و مصاحبه و یادداشت آموزشی، به صورت روزانه در جهت ارتقاء سواد مالی خود و اعضای جامعه گام بردارند.

 

 

 

در گام سوم طرح پویش سواداندوزی مالی، پس مطالعه محتوای ارائه شده یکی از مسیرهای پیشنهادی ذکر شده، با پاسخگوئی به پرسشنامه های مربوطه فاز اول به پایان خواهد رسید. پرسشنامه های مذکور متعاقبأ ارائه خواهد شد.

 

 

 1. پرسشنامه شماره 1:  نگرش مالی و تصمیم سرمایه گذاری در بورس

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 2. پرسشنامه شماره 2:  رفتار مالی اثر بخش و پرمخاطره، توانایی مالی و رضایت مالی

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 3. پرسشنامه شماره 3:  درک مالی عینی و ذهنی

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 4. پرسشنامه شماره 4:  سواد مالی

  پاسخ به پرسشنامه
  کلیک کنید...

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی