عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد استقراض و دریافت وام (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت درآمد- کارآفرینی (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت ریسک و اعتبار (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد برنامه ریزی و بودجه بندی (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی بهترین سال زندگی شغلی تو

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت پول (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی کودک و مدیریت پول، ویژه والدین (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی کودک و درآمد، ویژه والدین (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی هوشیاری مالی خانواده (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه نوجوانان هشتم و نهم

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه نوجوانان ششم و هفتم

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه کودکان چهارم و پنجم دبستان

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه کودکان دوم و سوم دبستان

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه کودکان پیش دبستان و اول دبستان

عنوان گروه : مجموعه آزمون های ویژه نامه کارکنان دولت

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - تفکر خلاق

عنوان گروه : مجموعه آزمون های ویژه نامه کارکنان دولت

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - حل مسأله

عنوان گروه : مجموعه آزمون های ویژه نامه کارکنان دولت

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - یادگیری

عنوان گروه : دوره های آموزشی کارکنان دولت

دوره حسابداری بخش عمومی - استاد دهقانی

عنوان گروه : مجموعه آزمون های ویژه نامه کارکنان دولت

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - یادگیری زدایی

عنوان گروه : مجموعه آزمون های ویژه نامه کارکنان دولت

آزمون ویژه نامه کارکنان دولت - سواد مالی و مهارت ذهنی

عنوان گروه : مجموعه آزمون های ویژه نامه کارکنان دولت

آزمون شماره 2 ویژه نامه کارکنان دولت- یادگیری

عنوان گروه : دوره های آموزشی کارکنان دولت

دوره حسابداری بخش عمومی - استاد ابوالحسنی

عنوان گروه : مجموعه آزمون های ویژه نامه کارکنان دولت

آزمون شماره 1 ویژه نامه کارکنان دولت- نگرش و ارزش و سواد مالی

عنوان گروه : دوره های ارتقای حرفه ای در بازار کار

آموزش حسابداری صنعتی همراه با مدلسازی موضوع به کمک نرم افزاراکسل

عنوان گروه : دوره های ارتقای حرفه ای در بازار کار

خزانه داری (حسابداری وجوه) پیشرفته

عنوان گروه : دوره آموزشی خدمات بیمه - تخصصی

حسابداری شرکتهای بیمه و مقررات مربوط به آن

 
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی