عنوان گروه : دوره آموزشی برنامه نویسیphp

نصب و پیکربندیAPACHE ,MYSQL ,PHP

برنامه نویسیPHP

کارور پیشرفته اینترنت

طرح مقدماتی صفحات وب

رایانه کار ACDLدرجه 2

رایانه کار ACDLدرجه1

مدیریت سئو

مروری بر پرکاربردترین قوانین دیوان محاسبات

مروری بر پرکاربردترین قوانین تجارت

مروری بر پرکاربردترین قوانین کار و تأمین اجتماعی

مروری بر پرکاربردترین قوانین مالیات بر ارزش افزوده (کارگاه عملی مالیات بر ارزش افزوده)

مروری بر پرکاربردترین قوانین مالیات های مستقیم/آموزش تکالیف مالیاتی

مروری بر پرکاربردترین استانداردهای حسابداری ویژه شرکت های بازرگانی با مثال های عملی

مروری بر پرکاربردترین استانداردهای حسابداری ویژه شرکت های خدماتی با مثال های عملی

مروری بر پرکاربردترین استانداردهای حسابداری ویژه شرکت های تولیدی با مثال های عملی

مروری بر پرکاربردترین استانداردهای حسابداری

آشنایی با نرم افزار آماریstatta

آشنایی با نرم افزار آماریEviws

آشنایی با نرم افزار آماریspss

حسابداری صنعتی همراه با مدلسازی موضوع به کمک نرم افزاراکسل (روش انباشت بهای تمام شده سفارش کار، روش ارزشیابی ABCو سیستم اندازه گیری واقعی)

حوزه مالی پیشرفته

حسابداری تأمین، انبار پیشرفته

کاربرد اکسل درحسابداری پیشرفته

کاربرد اکسل درحسابداری مقدماتی

آشنایی با ساختار نرم افزارهای حسابداری و منطق آنها

حسابرسی داخلی

حسابرسی مالی

حسابرسی عملیاتی

مهارت های سرمایه¬گذاری در بورس

کارگاه ارزشیابی بنگاه¬های اقتصادی

مدیریت هزینه

بهایابی (هدف ارتقای مهارت های حرفه ای در زمینه شناسایی روشهای مختلف هزینه یابی)

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

بودجه بندی سرمایه ای با استفاده از نرم افزار کامفار

مروری بر مفاهیم بودجه¬بندی سرمایه ای تأمین مالی و ساختار سرمایه

بودجه بندی جامع

آموزش تهیه صورت های مالی پیش بینی شده و بودجه

آموزش تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی؛ تولیدی

آموزش تهیه اظهارنامه اشخاص حقوقی؛ بازرگانی

آموزش تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی؛ خدماتی

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی